محبوبه خودسیانی

کارشناسی کامپیوتر گرایش نرم افزاربا مدرک دوره های عمومیتخصصیپیش دبستانیاز مرکز تحقیقات معلمان۵ سال سابقه مربی پیش دبستانی۶ سال سابقه مربی کامپیوتر کودکان۲ سال سابقه...

Read More >>

بهاره یزدی

تاریخ تولد21/04/72رشته تحصیلی : رفتار حرکتیسابقه کار مرتبط :مدرس دروس عملی تربیت بدنی دانشگاه ازاد خوراسگان و نجف و اباد .مربی تربیت بدنی مدارس مدارک...

Read More >>